woman by the psychologist

Psychoterapeuci

dr n. med. Robert Roczeń

rroczen.jpg  Lekarz

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r., a specjalizację z anestezjologii w 1991 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 2005 roku został doktorem nauk medycznych, doktorską dysertację pod tytułem „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper. Jest również doktorantem na Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W 2010 roku ukończył Kurs Terapii Sandplay organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, w 2011 Kurs Psychologii Analitycznej organizowany przez PTPA i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej przy współpracy z International Association for Analytical Psychology.

Od 2008 roku jest związany z Centrum Psychoprofilkatyki Psychomedica w Warszawie.

Jest autorem wielu krajowych publikacji w dziedzinie filozofii, filozofii medycyny, bioetyki, psychoanalizy.

Jest członkiem założycielem
Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (http://analizajungowska.pl/; http://analizajungowska.pl/o-towarzystwie/rekomendowani-terapeuci/) i Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii (www.dramaterapia.pl)
członkiem Stowarzyszenia Sinthome Grupy Psychoanalizy Lacanowskiej  i Szkoły Formowania się Psychoanalityka (http://www.sinthome.pl/; http://sinthome.pl/gabinety.php)
Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (http://www.ptb.org.pl/lista.html).

 

Zbigniew Berko-Haas

zberko  mgr psychologii

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w roku 1978 ze specjalizacją stosowanej psychologii pracy, neuropsychologii i psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Praca magisterska dotyczyła wpływu somooceny na spostrzeganie innych osób i była napisana pod kierunkiem Prof. J. Kozieleckiego.
W latach 1978 - 1982 pracował w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie /obecnie Instytut Psychiatrii i Neurologii/ pod kierunkiem prof. .Wł. Sanockiego i Cz. Czabały.
Obecnie jest wykładowcą na Akademii Medycznej w Warszawie i pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Warszawie pod kierunkiem Prof. W.Szelenbergera oraz jako psycholog kliniczny w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
W latach 1999 - 2000 ukończył szkolenia podyplomowe w zakresie systemowej terapii rodzin pod kierunkiem prof. I. Namysłowskiej i psychoterapii - atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem doc. M. Siwiak-Kobayashi.
Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii współpracuje od 2003 r. prowadząc terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Marek Gajewski

mgajewski   mgr socjologii, psychoterapeuta

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (certyfikat specjalizacyjny: Problemy terapii i rozwiązywania konfliktów) i trzyletniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji. Odbył staże w klinikach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Akademii Medycznej w Warszawie.
Od wielu lat w zawodzie psychoterapeuty, w tym kilkanaście lat pod cotygodniową superwizją. Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii współpracuje od 2006 roku.
Prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną dorosłych w konwencji psychodynamicznej.
Pomaga ludziom, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, jak utrata kogoś bliskiego, nagła choroba, a także tym, którzy przeżywają trudności w rozpoczęciu samodzielnego życia, problemy w pracy czy w relacjach z rodzicami lub partnerami, czują się zagubieni, cierpią z powodu depresji lub lęków. Ma również duże doświadczenie w pracy z osobami z problemem alkoholowym i członkami ich rodzin.

Magdalena Gąssowska-Szmidt

mgassowska   psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada ceryfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej.

Klaudia Kadłubowska

k_kadlubowska   Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do Certyfikatu Analityka Grupowego w Instytucie Analizy Grupowej
RASZTÓW. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.
Specjalizuje się w krótko- i długoterminowej terapii psychodynamicznej osób dorosłych i młodzieży – zaburzenia nerwicowe; problemy adaptacyjne, stany depresyjne, lękowe, impulsywność oraz osobowość typu borderline.
Prowadzi także:
- terapię osób po wydarzeniach traumatycznych związanych z doświadczeniem przemocy
- terapię osób mających trudności z kontrolowaniem agresji,
- konsultacje w zakresie interwencji kryzysowych - traumatyczne sytuacje życiowe, rodzinne, sytuacje kryzysowe (stres) w pracy,
- konsultacje dla rodziców dorastających młodych ludzi,
- terapię indywidualną młodzieży od 12 r.ż - problemy adaptacyjne, interpersonalne, zachowania agresywne (pierwszą sesję poprzedza spotkanie konsultacyjne z rodzicem/rodzicami, bez dziecka. Od 16 r.ż młodzi ludzie mogą za zgodą opiekuna zgłaszać się sami na pierwszą konsultację).
Od 2007 r. kieruje zespołem Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie.
Jest współautorką Programu Zajęć Terapeutyczno-Edukacyjnych dla Mężczyzn Stosujących Przemoc oraz cyklu edukacyjnego dla terapeutów z zakresu pierwszego kontaktu ze sprawcami przemocy domowej.
Ukończone szkolenia:
- Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia
- Oduczanie agresji i przemocy wg modelu Duluth
- Trening Zastępowania Agresji (TZA-ART)
- Terapia ofiar i sprawców przemocy - Polski Instytut Ericksonowski
- Krótkoterminowa terapia rodzin - Polski Instytut Ericksonowski
- Warsztaty i seminaria z zakresu psychopatologii nerwic, psychoz i zaburzeń osobowości w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW
- Rozwój Umiejętności Życiowych – Fundacja C.E.L
- Diagnoza i interwencja wobec osób nadużywających alkoholu (AUDIT)
- Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów – kurs doskonalący CMKP
- Seksuologia sądowa – kurs doskonalący CMKP
Z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii związana od 2008 r.

Marcin Koczyk

m.koczyk   Psychoterapeuta, psycholog

Psycholog. Ukończył kompleksowe szkolenia specjalistyczne z zakresu terapii rodzin oraz psychoprofilaktyki i interwencji kryzysowej. Jest członkiem kandydującym Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Pomocą psychologiczną i psychoterapią zajmuje się od kilkunastu lat. Pracował w publicznych, pozarządowych i prywatnych ośrodkach terapeutycznych. Jego pacjentami są osoby przeżywające problemy w relacjach z bliskimi oraz związane ze stanami depresyjnymi, nerwicą, zaburzeniami osobowości lub zainteresowane rozwojem własnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje dla par. Pracuje głównie w oparciu o podstawy teoretyczne i techniki terapeutyczne wywodzące się z nurtów psychodynamicznego i analitycznego.

Anna Wnuk

awnuk   Psycholog
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej nr 318).
W przeszłości związana z Głównym Ośrodkiem Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu, gdzie zajmowała się badaniami personelu lotniczego oraz kandydatów do lotnictwa, przeprowadzała konsultacje psychologiczne, a także szkolenia w obszarze psychologii lotniczej, treningi relaksacji
i asertywności. Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną osób dorosłych. W swojej pracy, w zależności od potrzeb klienta, łączy różne nurty podejścia poznawczo-behawioralnego.
Obszar jej zainteresowań zawodowych to: zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, hipochondria, fobie proste, fobia społeczna, napady paniki) depresja, bulimia, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości.
Zaprasza osoby, które doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w radzeniu sobie
z emocjami, przeżywają kryzys związany z przedłużającą się lub krótkotrwałą sytuacją stresową, chciałyby lepiej rozumieć i rozwijać siebie.

Anna Szymanowska

annaszymanowska   Dramaterapeuta
Dyplom Dramaterapii uzyskała w 2006 r. na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Zajmuje się psychoterapią grupową i indywidualną z użyciem nowatorskiej metody dramy. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z zakresu Dramaterapii dla studentów psychologii na UKSW w Warszawie.
Należy do Brytyjskiego Towarzystwa Dramaterapeutów. Jest jedynym certyfikowanym dramaterapeutą w Polsce. Prowadzi terapię także w języku angielskim.
Więcej informacji na Dramaterapia

Barbara Teodorczyk

bteodorczyk   Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w placówkach służby zdrowia i szkolnictwa.
Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową dla dorosłych. Przyjmuje też osoby do terapii krótkoterminowej oraz interwencji kryzysowej. Posiada certyfikaty:Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej 79/2008, Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii 4/2000, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 132/1994. Psychoterapią zajmuje się od czasu studiów (staż w poradni seksuologicznej), pracowała stosując reguły behavioralno-poznawcze, gestalt, myślenia systemowego, terapii psychodynamicznej. Prowadziła grupy interpersonalne i rozwojowe, warsztaty psychoedukacyjne, coaching indywidualny.
Obecnie pracuje w oparciu o teorie psychoanalityczne.

Magdalena Wielgus

Magdalena_Wielgus_foto   Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2002 r., specjalizacja z psychoterapii). Ukończyła w Instytucie Analizy Grupowej w Warszawie 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii, posiadające atest Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Współpracowała z klinikami psychiatrycznymi Akademii Medycznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a obecnie współpracuje z Kliniką Psychiatrii Wojskowego Instytutu Medycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, pomagając osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, osobom po kryzysie psychotycznym oraz zmagającym się z depresją i wycofaniem społecznym.
Pracuje w ujęciu psychodynamicznym, pod superwizją.

Agnieszka Florczuk-Łukasik

agnieszka-florczuk-lukasik Psycholog, psychoterapueta.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie z Zakresu Psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 2 letnie szkolenie „Zmiana indywidualna - zmiana systemowa” organizowane przez Ośrodek Synapsis z zakresu terapii rodzinnej i małżeńskiej.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 10 lat prowadzi praktykę prywatną oraz związana jest ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną ds .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz grupową. Pomaga osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym. Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne.

Ewelina Grad

Ewelina Grad  psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo –behawioralny. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii schematu, akredytowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Ośrodku Profilaktyki
i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Lublinie .

Zajmuje się pracą z osobami z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości.